เป็ดทอดเยอรมันครึ่งตัว ปกติครึ่งตัวละ 150 บาท พิเศษครึ่งตัวละ 129 บาท

มกราคม 2564

เป็ดทอดเยอรมันครึ่งตัว ปกติครึ่งตัวละ 150 บาท พิเศษครึ่งตัวละ 129 บาท

วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564