ไก่ทอดเกลือครึ่งตัว ปกติครึ่งตัวละ 65 บาท พิเศษครึ่งตัวละ 55 บาท

มกราคม 2564

 

ไก่ทอดเกลือครึ่งตัว ปกติครึ่งตัวละ 65 บาท พิเศษครึ่งตัวละ 55 บาท

วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564